Garancia és reklamáció

A reklamációs osztály elérhetőségei:
Postai címe: Arašid spol. s r.o., Lazovná 69, 97401 Besztercebánya (Banská Bystrica), Szlovákia
(munkanapokon: 9:00-16:00h )
Tel.: +36 1 999 34 09
email: uzlet@supergamer.hu
Tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról

a. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
SuperGamer.hu: Az Arašid spol. s r.o. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
SuperGamer.hu: választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
SuperGamer.hu: köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 12 hónap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
SuperGamer.hu: a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
SuperGamer.hu: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Arašid spol. s r.o. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

b. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Amennyiben a megrendelésével vagy a megrendelt termékkel kapcsolatban reklamálni szeretne a fenti elérhetőségéken tudja ezt megtenni. A reklamációt minden esetben írásban kell kezeljük, ezért kérjük, hogy a panaszát elsősorban írásban közölje velünk a fent jelezett email címen. Ha lehetőség van rá, akkor a panasz leírásával együtt fotó(ka)t is mellékeljen az emailhez.
Amennyiben a termék az átvételt követő 6 hónapon belül meghibásodik, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott termék már az átvételkor hibás volt.

Ellenkező kikötés hiányában, a Vevő fogyasztó jogosult arra, hogy a hibás termékre, a termék átvételét követő 24 hónapon belül reklamációt terjesszen elő. Ez nem vonatkozik a következőkre:
 • olyan hibákra, melyre tekintettel a vásárló árkedvezményt kapott (árcsökkentett termékek);
 • a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre;
 • a szokásos használat során keletkezett hibákra, amelyek a Vevő fogyasztó számára már az átvételkor nyilvánvalóvá váltak; vagy
 • egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre.
Az Arašid spol. s r.o.-tól vásárolt digitális tartalmak használatával kapcsolatban (beleértve a szoftver, PC, játékkonzol stb.) Vevő köteles betartani a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeket és az adott termékre vonatkozó szerzői jogi és egyedi licenc feltételeket (pl.: EULA). Amennyiben Vevő ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy valamennyi kárért felelős és büntetőjogi következményekkel is számolhat.

A digitális tartalom természetes személy vásárlói (akik kizárólag magánszemélyek lehetnek) akár közvetetten vagy közvetlenül, kizárólag csak személyes használatra és egyéb nem gazdasági vagy üzleti haszonszerzési célra jogosultak a digitális tartalmat használni, kivéve ha a licenc feltételei erről másként nem rendelkeznek. Vásárló nem jogosult lemásolni vagy más módon reprodukálni, további másolatokat, kivonatokat készíteni és megváltoztatni a megvásárolt digitális tartalmat a szerzői joggal, vagy más jogi szabályozással vagy a licenc használati feltételekben meghatározottakkal ellentétesen. A digitális tartalomhoz való hozzáférés megtagadható vagy a licenc használat deaktiválható, ha a digitális tartalom illegális tevékenység eredményeként került a felhasználó birtokába.

A jelen ÁSZF rendelékezései vonatkoznak az Arašid spol. s r.o. által Vevő részére ajándékként adott digitális tartalmakra is.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az Arašid spol. s r.o. által forgalmazott termékek elsősorban Szlovákiában való használatra vannak kialakítva, így az elektronikus eszközök Europlug csatlakozóval vannak ellátva. Az ettől való eltérés nem tekinthető hibás teljesítésnek. A Vevő tudomásul veszi, hogy garanciális reklamáció esetén, a terméket az a Arašid spol. s r.o. címére (Arašid spol. s r.o. Lazovná 69., 97401 Banská Bystrica, Szlovákia) kell visszaküldenie.

1. Garanciavesztés

A Vevő tudomásul veszi, hogy elveszíti a jótállási jogát, ha a terméket a Vevő és/vagy harmadik személy a hiba felfedezése után saját kezűleg szétszereli, a termék tulajdonságait megváltoztatja, a terméken olyan változtatást eszközöl, amelynek célja a termék hibájának megjavítása, továbbá ha a terméket nem a Jótállási jegyen vagy a Honlapon esetlegesen megjelölt, vagy az Arašid spol. s r.o. által más módon előzetesen megjelölt szervizben kívánja megjavíttatni.

- A terméken égés, törés, rozsda, repedés vagy egyéb látható fizikai sérülés.
- Nem rendeltetésszerű használat. Ennek minősül a termék gyári alapbeállításait meghaladó teljesítményen történő használat (más néven túlhajtás), illetve a termék gyártója által megadott paramétereken túli mechanikai és/vagy elektromos terhelés, illetve nem a célnak való felhasználás.

Nem garanciális hibák:
 • A vásárló hardver/szoftver környezetében nem működő, egyébként hibátlan termék.
 • Meghajtó program, szoftver és BIOS frissítés.
 • Poros, nedves környezetben való használat, szakszerűtlen kezelés, tárolás
 • Használt termékek vásárlása esetén nem garantáljuk a programokhoz kapcsolódó, internetes kódok működését, plusz tartalmak és támogatások elérését.

A szoftverekkel kapcsolatos szerzői jogvédelem miatt bizonyos kérdésekben (pl. bárminemű kód, felhasználói fiók vagy használati kérdés) kizárólagosan (közvetítő közbeiktatása nélkül) a felhasználási jogot biztosító (magyar) kiadó az illetékes. A kiadók technikai támogatásainak elérhetősége (valamint a magyar képviseleté is) mindig megtalálható a konkrét szoftver csomagolásán (felírat vagy címke), illetve kézikönyvében. Kérjük mindig egyeztessen telefonon vagy e-mailben a magyar képviseletekkel mielőtt személyesen felkeresné őket.

Amennyiben a játék működésében egyéb probléma merül fel (pl. "bugok", fagyás, telepítési problémák stb.), vásárlóink a forgalmazó hazai képviseletéhez fordulhatnak a további segítség kapcsán. Általánosságban a kiadók elérhetőségei a következők:

Electronic Arts technikai segítségnyújtás:
telefon: 06-1/505-9550 (munkanap általában 12-21 óráig) vagy http://help.ea.com/hu/

Sony technikai segítségnyújtás:
telefon: 06-1/814-4800, e-mail: support.hu@eu.sony.com

Microsoft Xbox technikai segítségnyújtás:
telefon: 06-80/018-590 vagy http://xbox.com/hu

Activision technikai segítségnyújtás:
közvetlenül Activision illetve Steam nyújtja, angol nyelven: https://support.activision.com/ és http://support.steampowered.com

Blizzard technikai segítségnyújtás:
közvetlenül a Blizzard, angol nyelven: http://eu.battle.net/support

2. A szerződéstől való elállás

Ha a rendelését tévesen adta le, vagy csak meggondolta magát, azt az áru feladásáig bármikor módosíthatja, kiegészítheti vagy minden következmény nélkül akár le is mondhatja. Erre vonatkozó kérését elfogadjuk telefonon vagy emailben. Ha utánvét esetén a megrendelő a küldemény átvételét megtagadja (nem fogadta el, nem kereste megjelöléssel jön vissza), az Arašid spol. s r.o. fenntartja a jogot, hogy erre a névre és/vagy címre a továbbiakban csak a számla értékének előzetes banki átutalással történő kiegyenlítése után küldjön árut.

Amennyiben webshopunkban rendelt, úgy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a fogyasztó a szerződéstől (vásárlástól) az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat. A Fogyasztó a következő időpontoktól számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni (kivéve, ha a felek nem rendelkeznek másként):
 • az áru átvételétől számítva (adásvételi szerződés esetén);
 • az utolsó kiszállítás átvételétől számítva (többféle termék / többféle alkatrész kiszállítása esetén); vagy
 • az első kiszállítástól számítva (folyamatos teljesítésű szerződés esetén)

Az elállás feltétele, hogy Fogyasztó az Arašid spol. s r.o. címére (Arašid spol. s r.o., Lazovná 69., 97401 Banská Bystrica, Szlovákia) írásbeli nyilatkozatot küldjön, akár emailben az uzlet@supergamer.hu email címre vagy a jelen ÁSZF-ben található Letölthető elállási nyilatkozatot kitöltse és a termékkel együtt visszaküldje:

Letölthető elállási nyilatkozat (pdf)

Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a fogyasztó viseli. Amennyiben a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, a szokásostól eltérő fuvarozást választja elállás esetén, az ebből adódó többletköltséget az Arašid spol. s r.o. nem köteles megtéríteni. A termék esetleges nem rendeltetésszerű használatából eredő kárt a fogyasztó köteles megtéríteni. Az áru visszaszolgáltatása után maximum 14 napon belül az Arašid spol. s r.o. az áru ellenértékét a vásárló részére köteles visszatéríteni. A vásárló köteles az elállási nyilatkozat benyújtását követő 14 napon belül visszajuttatni a terméket az ajándékkal és egyéb tartozékaival együtt a kereskedő részére. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy arra a jogalap nélküli gazdagodás szabályai irányadók. Amennyiben a jogalap nélküli gazdagodás összege nem kerül az Arašid spol. s r.o. részére megfizetésre, úgy az Arašid spol. s r.o. jogosulttá válik annak pénzbeli ellenértékére.

Kérjük tisztelt vásárlóinkat, vegyék figyelembe, hogy portós vagy utánvétes visszáru küldeményt nem áll módunkban átvenni. A félreértések elkerülése érdekében kérjük, hogy küldeményéről előzetesen (telefonon vagy emailben) tájékoztatni szíveskedjenek.

A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20.§ szerinti jogát

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
Besztercebánya, 2017.12.12.